A terhelti vallomás

A terhelt vallomásának minősül a terhelt minden olyan, a büntetőeljárásban a terhelti figyelmeztetés utáni, bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság előtt tett, illetve ezeknek címzett szóbeli vagy írásbeli közlése, amelyben a bizonyítás tárgyára vonatkozó tényt állít. [Be. 183. § (1) bek.]

Vallomástétel megtagadásának joga

A tisztességes eljáráshoz való jog egy jogállam fontos garanciális szabálya, mely a büntetőeljárás körében az önvádra kötelezés tilalmában is megnyilvánul. Ezt a lehetőséget az új Be. „A bizonyítás alapvetései” között tárgyalja, miszerint:

„Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen vagy önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson.”

Ehhez szorosan kapcsolódó terhelti jogosultság, hogy;

 „[…]a terhelt jogosult arra, hogy vallomást tegyen vagy a vallomástételt megtagadja.”

Voltaképpen a fent említett elvből és jogosultságból következik a terhelt hallgatáshoz való joga. Fontos, hogy ez a jog a büntetőeljárás kezdetétől, annak minden szakaszától megilleti, ezért már a nyomozóhatóság előtt is megtagadhatja a vallomástételt és élhet ezen jogával, sőt, ha a (nyomozó)hatóság nem figyelmezteti ezen jogára, a terhelt vallomása bizonyítékként – bizonyos feltételek fennállása esetén – nem használható fel.

A terhelti figyelmeztetések

Személyazonossága ellenőrzése után a terhelttel ismertetni kell a jogait és figyelmeztetni kell arra, hogy

  1. a) nem köteles vallomást tenni, a vallomástételt, illetve az egyes kérdésekre történő válaszadást a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, de bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban a vallomástételt megtagadta,
  2. b) a vallomás megtagadása az eljárás folytatását nem akadályozza, és nem érinti a terhelt kérdezési, észrevételezési és indítványtételi jogát,
  3. c) ha vallomást tesz, bizonyítékként felhasználható, amit mond, illetve rendelkezésre bocsát,
  4. d) mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat, kegyeleti jogot hamis tényállítással nem sérthet. [Be. 185. § (1) bek.]

A terhelti vallomás, mint bizonyíték

A terhelt vallomása elsőként szerepel a törvényben a bizonyítási eszközök között. A magyar bizonyítási rendszer azonban a szabad bizonyítás elvén alapul, amely azt is jelenti, hogy a bíróság szabadon mérlegelheti az eljárás során a bizonyítékokat, azoknak nincs deklarált erősorrendje.

Azonban látni kell, hogy a terhelti vallomás az, amely az egész eljárás dinamikáját megadja, az egész eljárás menetét meghatározza.

A terhelt egész büntetőeljárás alatt tanúsított magatartása befolyásolhatja a bírót az ítélet meghozatalában, így tehát ha többször ellentmondásos vallomásokba bonyolódik a terhet, szavahihetősége megkérdőjelezhető. Azonban fontos, hogy semmilyen törvényben nincsen adott terhelti magatartáshoz rendelt következmény, így például a terhelti vallomástétel megtagadása nem jelentheti azt, hogy a terhelt bűnös, mert nem védekezik. Ekkor viszont számítani lehet arra, hogy a bíróság a többi bizonyítékot fogja az ítélet során alapul venni.

Vallomástétel

A kérdés az, vajon meddig terjedhet a terhelt hallgatáshoz való joga?

A gyakorlatban a terhelt dönthet úgy, hogy nem tesz vallomást, de a kérdésekre válaszol vagy vallomást tesz, de a kérdésekre nem válaszol. Dönthet úgy is, hogy a nyomozóhatóság előtt nem tesz vallomást, majd a bírói szakban tesz, akár csak írásban vallomást. Arra is joga van, hogy az egész, több évig tartó tárgyalássorozaton végig hallgat, majd a legvégén „jelentkezik”, hogy vallomást szeretne tenni, amely egyértelműen borítja fel az addigi bizonyítási metódust és a bíróban addig kialakult képet az ügyről. Fontos rögzíteni, hogy a törvény nem ír elő igazmondási kötelezettséget a terhelt számára, így a védekezés terjedelme szinte korlátlan. Korlátját képezi azonban az, hogy a terhelt mást bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat, illetve az új eljárási törvény újdonságaként kegyeleti jogot hamis tényállítással sem sérthet.

A védő szerepe és fontossága

Az új Be. tehát széles körűen biztosítja a terhelt vallomástételhez fűződő és vallomás megtagadásához való jogát. A lehetőségek széles skálája a védelem dolgát is megkönnyíti atekintetben, hogy számos sémát és lehetőséget lehet felvetni a védelem kidolgozása során, ehhez viszont elengedhetetlen a terhelt és védője közötti együttműködés. Mivel pedig terhelti vallomás szakszerű felépítése alapvetően határozza meg az eljárás kimenetelét, ezért szükséges, hogy már a gyanúsítotti kihallgatást megelőzően felvegye a kapcsolatot a terhelt a védőjével.