Adatkezelési nyilatkozat

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum az Ön személyes adatai kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabályoknak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) megfelelő tájékoztatást.

A „www.drmikofalvi.hu” honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetői, dr. Mikófalvi Ádám ügyvéd, dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, valamint dr. Mikófalvi Nóra ügyvéd az alábbiakban tájékoztatják a Felhasználókat a Honlapon történő adatkezelésekről.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Honlapon történő, továbbá azon adatkezelésekre, amikor Ön az a Honlapon megjelölt elérhetőségeken vagy egyéb módon kapcsolatba lép, kérdést tesz fel.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„érintett hozzájárulása”: érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett a nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejezett cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelők adatai

Név: dr. Mikófalvi Ádám ügyvéd
Nyilvántartó szervezet: Budapesti Ügyvédi Kamara
Kamarai azonosító szám: 36065409
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. B épület IV. emelet.
Telefonszám: +36 1 466 4222
E-mail cím: adam@drmikofalvi.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő1)

Név: dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd
Nyilvántartó szervezet: Budapesti Ügyvédi Kamara
Kamarai azonosító szám: 36065411
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. B épület IV. emelet.
Telefonszám: +36 1 282 5452
E-mail cím: gabor@drmikofalvi.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő2)

Név: dr. Mikófalvi Nóra ügyvéd
Nyilvántartó szervezet: Budapesti Ügyvédi Kamara
Kamarai azonosító szám: 36072424
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. B épület IV. emelet.
Telefonszám: +36 1 466 4222
E-mail cím: nora@drmikofalvi.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő3)

(Adatkezelő1, Adatkezelő2 és Adatkezelő3 a továbbiakban együttesen: Adatkezelők)

3. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Kezelt személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel során az Adatkezelők tudomására jutott adatok pl.:
családi-, keresztnév,
email cím,
telefonszám,
kapcsolatfelvétel során megadott egyéb adat
Kapcsolattartás biztosítása, ajánlat adása Az adatok kezelése szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
(GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja)
Az Adatkezelőknek küldött üzenetek esetén, az e-mail címet, vagy az üzenetben megjelölt személyes adatokat a kapcsolatfelvétel céljának megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk.
A cookie-k (sütik) használata során kezelt adatok:
IP cím,
domainnév (URL),
használt böngésző,
a Honlapon megtekintett oldal,
látogatás dátuma
A honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése, az egyszerűbb böngészés biztosítása. Amennyiben Ön hozzájárulását adta a cookie-k használatához a Honlapon található információs sáv („cookie banner”) útján, úgy az adatkezelés jogalapját az Ön hozzájárulása adja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A cookie-k letiltására a látogató által használt böngészőben van lehetőség. A cookie-k lehetnek állandó vagy ideiglenes, munkamenet cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző legfeljebb
a látogatástól számított 2 évig tárolja, feltéve, hogy azt a látogató korábban nem törli, az ideiglenes, munkamenet cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.
Közösségi oldalakon (pl. Facebook, LinkedIn) való kapcsolattartáshoz szükséges adatok:
nyilvános profilkép
közösségi oldalon regisztrált név
A közösségi oldalakon a Honlapnak, egyes tartalmi elemeinek, vagy az Adatkezelők szolgáltatásának a népszerűsítése, valamint a felhasználókkal való kapcsolattartás. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az egyes személyes adatok kezelésre irányadó időtartam leteltével az Adatkezelők az érintett személyes adatokat haladéktalanul törlik.

4. Cookie-k (sütik) használata

A cookie olyan fájl (adatsor), amit a Honlap látogatójának számítógépén hozhat létre a Honlapot megjelenítő program, és amely információkat tárol. A cookie-k használatának célja az Ön számítógépének beazonosítása (felismerése), az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek nyomán a felhasználói élmény javítása.

4.1. A cookie-k feladata

– információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

4.2. A Honlapon használt cookie-k

– analitika, követő cookie-k, amelyek arra szolgálnak, hogy a Google Analytics statisztikai célú szolgáltatásának használatával az Adatkezelők információkat gyűjtsenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a Honlapot.;
– munkamenet (session) cookie-k, amelyek csak addig működnek, amíg a munkamenet (általában az adott látogatás a Honlapon vagy egy böngésző munkamenet tart;
– állandó cookie-k: segítenek a látogatót létező Felhasználóként felismerni, így könnyebb a Honlapra való visszatérés újabb bejelentkezés nélkül. Miután a Felhasználó bejelentkezik, az állandó cookie a látogató böngészőjében marad és a Honlap azt olvasni tudja, amikor a felhasználó visszatér a Honlapra.

4.3. Böngésző beállítások

A legtöbb böngésző alapértelmezetten úgy van beállítva, hogy fogadja a cookie-kat. Azonban lehetősége van megváltoztatni a böngésző beállításait, hogy csak bizonyos cookie-kat fogadjon vagy, hogy egyáltalán ne fogadjon. Azonban elképzelhető, hogy nem tudja a Honlap minden funkcióját használni, ha a böngésző beállításai nem engedélyezik a cookie-k használatát.
Arra is használhatja a böngésző beállításait, hogy a böngészőjében már eltárolt cookie-kat törölje. A böngészőjét továbbá úgy is be lehet állítani, hogy tájékoztassa Önt azelőtt, hogy sütik kerülnének eltárolásra. Mivel a különböző böngészők eltérő funkciókkal rendelkezhetnek, ezért kérjük, használja a böngészője súgóját a beállítási lehetőségekért!
A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.
A cookie-król való további információk szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a www.allaboutcookies.org vagy a www.aboutcookies.org honlapokat.

5. Más weboldalakra mutató linkek (plug-in) használata

A Honlap a Facebook és a LinkedIn közösségi oldalakra mutató linkeket tartalmaz beépített alkalmazásként. Ezen oldalak megnyitásakor a plug-in összekapcsolja az Ön böngészőjét a Facebook, illetve a LinkedIn szerverével. A Facebook, illetve a LinkedIn így adatot kezel arról, hogy Ön az IP-címével azonosított böngésző felkereste a Honlapot.
Az egyéb szolgáltatók adatgyűjtésének körére és céljára, valamint az adatok további kezelésére és felhasználására vonatkozó adatvédelmi tájékoztatás közvetlenül az egyéb szolgáltatók weboldaláról érhető el.

5.1. Az Adatkezelő1 Facebook oldala

Az Adatkezelő1 a https://www.facebook.com/ közösségi oldalon (a továbbiakban: „Facebook”) Facebook oldalt tart fenn (a továbbiakban: „Facebook Oldal”).
A Facebook Oldalon az Adatkezelő1 elsősorban cikkeit teszi közé – ezekhez a bejegyzésekhez bárki, a Facebook Oldal kedvelésétől függetlenül hozzászólhat. Emellett a Facebook Oldal látogatóinak Messenger üzenet formájában lehetősége van közvetlenül is felvenni a kapcsolatot az Adatkezelő1-el.
A Facebook Oldal tekintetében az Adatkezelő1 közös adatkezelőnek minősül a Facebook üzemeltetőjével. A Facebookot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, és azért Európában a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Írország) felelős. A Facebook Inc. alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
További tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphat a megfelelő adatvédelmi jogairól és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről:
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA
https://en-gb.facebook.com/policy.php

5.2. Az Adatkezelő1 és az Adatkezelő3 LinkedIn oldalai

Az Adatkezelő1, valamint az Adatkezelő3 a https://www.linkedin.com/ üzleti közösségi oldalon (a továbbiakban: „LinkedIn”) LinkedIn profilt tartanak fenn. (a továbbiakban: „LinkedIn Oldal”).
A LinkedIn Oldalon az Adatkezelő1, valamint az Adatkezelő3 elsősorban a cikkeket, bejegyzéseket tesznek közé – ezekhez a cikkekhez, bejegyzésekhez bárki, a LinkedIn Oldal követésétől függetlenül hozzászólhat. Az Adatkezelőkkel a LinkedIn üzenetküldő funkcióján keresztül van lehetőség kapcsolatfelvételre.
A LinkedIn Oldal tekintetében az Adatkezelő1, valamint az Adatkezelő3 közös adatkezelőnek minősül a LinkedIn üzemeltetőjével. A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA). Európában az adatvédelemért a LinkedIn Ireland (Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) felelős. A LinkedIn Corporation alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).
További tájékoztatást az alábbi elérhetőségen kaphat a megfelelő adatvédelmi jogairól és az adatvédelmi beállítások lehetőségeiről:
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland
https://developer.linkedin.com/plugins;
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

6. Az adatok tárolása

Az Adatkezelők az adatokat fizikai formában székhelyükön (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. B épület IV. emelet.; 1196 Budapest, Fő utca 111.), digitális formában a székhelyükön található, jelszóval védett számítógépeken tárolják.

A fizikai formában tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelők minden ésszerű intézkedést megtesznek és az azokat tartalmazó iratokat a jogosulatlan hozzáférést megakadályozva őrzik.

7. Az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők, az adatok címzettjei

Szervezeten kívülre az Adatkezelők az adatait az adatfeldolgozás céljához szükséges körben az alábbi partnereknek továbbítják:

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozás célja
Global Information Technologies Kft.
1205 Budapest, Mártírok útja 89
Honlap üzemeltetése, karbantartása
Webonic Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.
tárhely szolgáltatás

Az Adatkezelők harmadik országba, illetőleg nemzetközi szervezet részére a fenti adatokat érintően adattovábbítást nem végeznek.

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű adatfeldolgozók (Facebook, Inc és Google LLC) mindegyike szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozat a és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Ön a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy:
– milyen személyes adatait,
– milyen jogalapon,
– milyen adatkezelési cél miatt,
– milyen forrásból,
– mennyi ideig kezeljük,
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.
A kérelmét az Adatkezelők haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül teljesítik.

8.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

8.3. Helyesbítés joga

Ön kérheti a pontatlan személyes adatainak helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők a személyes adatot törlik, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével Ön is kérheti személyes adatai törlését.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Ön kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az Adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük, hogy amennyiben úgy érzi, hogy az Adatkezelők megsértették a személyes adatok védelméhez fűződő jogait, jelezze, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

9.1. Bírósághoz fordulás joga

Ön a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

9.2. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu

10. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére különösen az alábbi jogszabályok irányadók:
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”)
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.)

11. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Fenntartjuk a jogot a biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés vagy jogszabályváltozás következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben ennek megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.

Hatálybalépés napja: 2020.05.04.