Elhatárolás - kábítószer kereskedelem és birtoklás

Elhatárolás - kábítószer kereskedelem és birtoklás

Hogyan határolható el egymástól a kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklás?
A kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklás a Büntető törvénykönyv nehezebben értelmezhető tényállásai közé sorolhatók, mely megmutatkozik abban is, hogy a bíróságok nem feltétlenül azonosan értelmezik az iránymutatásokat, – különösen az 1/2007. számú BJE Határozatot – illetve nem mindig következetesek a döntéseik. Az ügydöntő határozatok meghozatalakor a másodfokú bíróság gyakran nem osztja az elsőfokú bíróság álláspontját a cselekmény minősítése kapcsán.


A kábítószer-kereskedelem elkövetési magatartásait élesen el kell határolni a kábítószer birtoklás elkövetési magatartásoktól, ugyanis aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, nem kereskedelem, hanem “csupán” kábítószer birtoklás miatt büntetendő.


A két tényállás elhatárolása azért is fontos, mert a Btk. 180. §-a szerinti büntethetőséget megszüntető ok nem alkalmazható annak a javára, aki a kábítószert más részére is termeszti, másnak kínálja, átadja, a kábítószert fogalomba hozza vagy azzal kereskedik.

A kábítószer birtoklás elkövetési magatartásai

Aki ezen elkövetési magatartásokkal követ el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt nem kábítószer-kereskedelem, hanem kábítószer birtoklás miatt felel. Ilyen elkövetési magatartások a termesztés, előállítás, megszerzés, tartás, az ország területére behozatal, kivitel, vagy az ország területén való átszállítás.

-A termesztés olyan növény termesztését jelenti, amely, illetve amely részei szerepelnek a kábítószerek jegyzékén, illetve felhasználhatók kábítószerként jelentősebb feldolgozás nélkül is. (pl. THC tartalmú kendernövény).

-A kábítószer előállítása alatt olyan műveleteket értünk, amelyek eredménye a fogyasztható kábítószer (pl. szintetikus kábítószerek előállítása). Az ezt megelőző műveletek, mint például a szükséges eszközök vagy nyersanyag beszerzése előkészületi jellegűek.

-A kábítószer megszerzése alatt a kábítószer konkrét fizikai birtokba vételét, vagy az azzal való rendelkezést értjük. Megszerzésnek minősül a vásárlás, az ajándék elfogadása, a lopás, valamint a találás is.

-A kábítószer tartása hosszabb, huzamosabb ideig tartó birtoklást feltételez.

-A kábítószer behozatala a külföldről származó kábítószer belföldi elhelyezését szolgáló cselekmény.

-Az átszállítás akkor valósul meg, ha a külföldi eredetű kábítószer elhelyezési célja nem Magyarország.


A kábítószer-kereskedelem elkövetési magatartásai

Aki ezen elkövetési magatartásokkal követ el kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt, kábítószer-kereskedelem miatt felel. Ilyen elkövetési magatartások a kínálás, átadás, forgalomba hozatal, illetve a kereskedés.


A kábítószer kínálása, mely más személy felhívása kábítószer átvételére. Ezen elkövetési magatartás akkor állapítható meg, amennyiben eredménytelen a felhívás, különben egyéb elkövetési magatartás megállapításának van helye. Fontos, hogy a kábítószer-kereskedelemre vagy a kábítószer birtoklásra való felhívás, amennyiben nem kínálás, csupán előkészületi magatartást valósít meg.


Amennyiben a kábítószert a másik személy a kínálás folytán átveszi, megvalósul az átadás, a kábítószer-kereskedelem másik elkövetési magatartása. Átadás esetén egy meghatározott személynek történik a kábítószer átadása.


A kábítószer több személynek juttatása esetén forgalomba hozatal vagy azzal kereskedés állapítható meg.


Kábítószert hoz forgalomba az, aki több, vagy nem meghatározott személynek juttatja a kábítószert. Ezen forgalomba hozatal úgy is történhet, hogy az elkövető csak egy személlyel áll közvetlen kapcsolatban, azonban nem azzal a szándékkal, hogy az átvevő fogyassza el a kábítószert, hanem azzal, hogy másnak vagy másoknak továbbadja. Ezen szándékra lehet következtetni az átadott kábítószer mennyiségéből. A forgalomba hozatal történhet ingyenesen vagy ellenérték fejében is.


A kereskedéssel elkövetett kábítószerrel visszaélés célja a haszonszerzés, magában foglal minden olyan cselekményt, amely ahhoz járul hozzá, hogy a kábítószer eljusson a viszonteladóhoz vagy a fogyasztóhoz.

Kábítószer-kereskedelem magába foglal minden olyan tevékenységet, amely elősegíti a kábítószer eljutását a viszonteladóhoz vagy a fogyasztóhoz, tehát a kábítószer csomagolását, elosztását, tárolását és a szállítását is. Ebben az esetben az elkövető haszonszerzésre törekedve viszi véghez cselekményét és működik közre a forgalomba hozatalban.


A kábítószer kereskedés céljából való megszerzése, készletezése is már önálló, befejezett tettesi cselekmény, tehát ha valaki abból a célból szerzi meg a kábítószert, hogy később értékesítse, kábítószer-kereskedelem miatt felel. A tárolással a kereskedés már megvalósul és befejezett stádiumba jut, nem szükséges többletmagatartás tanúsítására, amennyiben bizonyítható, hogy a cél a kábítószer továbbadása.


Kábítószer-kereskedelemre és nem birtoklásra lehet következtetni, kábítószerrel szennyezett mérlegből, porciózásra alkalmas tárgyakból, illetve, ha eleve porciózva van a kábítószer, kábítószerek széles skálájából, eltérő hatóanyag-tartalomból, valamint következtetni lehet továbbá a híváslistákból is kereskedelemre.

A kábítószer mennyisége önmagában az értékesítési célból való megszerzést nem jelentheti, ezért rendeli büntetni a törvény a kábítószer birtoklás minősített eseteként a különösen jelentős mennyiségre elkövetést.

A kábítószer-kereskedelem kísérlete fogalmilag kizárt, melyre rámutat több bírósági határozat, illetve jogegységi határozat is. Amikor a cselekmény megreked ott, hogy még nem kerül a kábítószer az illető birtokába, előkészület állapítandó meg.

Az ítélőtábla iránymutatásában rámutatott arra, hogy a kereskedés céljából történő termesztés, illetve az ebben való részvétel is megvalósíthatja a kereskedői magatartást. Bár a kábítószer termesztése a kábítószer birtoklás egyik elkövetési magatartása, azonban vannak esetek, mikor a kereskedés elkövetési magatartása alá vonható. Arra, hogy a kannabisz termesztése kereskedés céljából történt lehet következtetni az ültetvény mérete, a kannabisz ültetvény üzemeltetésére történő átalakítás. A kábítószert termesztők tudatának át kell fognia azt, hogy a megtermesztett mennyiség be fog kerülni a kereskedelmi forgalomba.